Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Bibel og sang Vurdering og veiledning Ukens sang Halleluja Lovsang Worship Kristen musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Kristen sang og musikk > Lovsang Worship

LOVSANG worship praise

Salme 34:

Jeg vil love Herren til hver tid, hans pris skal alltid være i min munn.

 2 Min sjel skal rose sig av Herren; de saktmodige skal høre det og glede seg. 3 Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn!

4 Jeg søkte Herren, og han svarte meg, og han fridde meg fra alt det som forferdet mig. 5 De så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. 6 Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler. 7 Herrens engel leirer seg rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.

8 Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. 9 Frykt Herren, dere hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham. 10 De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt. 11 Kom, barn, hør meg! Jeg vil lære dere å frykte Herren. 12 Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker seg dager til å se lykke? 13 Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik! 14 Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!

15 Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop. 16 Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden. 17 Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

 18 Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. 19 Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. 20 Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt. 21 Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. 22 Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig

"Når sjela her får kvila ved synet av Guds lam, då bryt eit vell av lovsong frå hjartedjupet fram" 

Sann kristen lovsang kan ikke arrangeres. Ekte lovsang skapes/blir født i et frelst menneske. 

Hvordan?

Når Gud ved sin Hellige Ånd gjennom Bibelen, Guds Ord - har fått overbevist deg om at du har syndet i tanker, ord og gjerninger - og derfor krenket den tre ganger hellige Gud og Hans hellige bud.

Da ser du at du er skyldig - og en fortapt synder.

Men så viser Gud deg sin frelse: Herren Jesus Kristus som bar verdens synd - også dine! - og tok straffen for dem på seg opp på korset.

Når du og ditt hjerte ser - når Herren åpner ditt hjertes åndelige øyne - slik at du ser Jesus Kristus som din stedfortreder og syndebærer - og at du derfor helt ufortjent, dvs av Guds nåde - går fri fra Guds dom og evig fortapelse, DA kommer takken til Jesus og lovsangen i hjertet ditt! Hovedemnet blir nettopp om dette: Om du som var skyldig, fortapt synder - og om Jesus Kristus, Guds lam som tok straffen for syndene dine!

Det var en som var villig å dø i mitt sted

for at jeg skulle leve ved Ham.

Ja, til korset Hn gikk hvor Han kjøpte meg fri

da Han sonet min synd og min skam.

Alt som var meg imot ble utslettet med blod.

Det ble naglet til korset med Ham.

Hvilken byrde Han bar da Han sonoffer var

og tok bort all min synd og min skam!

.

Skruk – Da Jesus Satte Sjelen Fri .

.

Jeg vil prise min gjenløser!

Skruk – Jeg Vil Prise Min Gjenløser

Jeg vil prise min gjenløser for hans store kjærlighet.
All min skjyld ble helt utslettet Og gav sjelen liv og fred.

Kor: Syng, å syng om min gjenløser! Med sitt blod han kjøpte meg.
Jeg ble fri da han frivillig Tok min skyld og straff på seg.

Jeg vil synge om den sannhet, For min sjel så dyrebar,
At for meg han hang på korset Og et sonings-offer var.

Jeg vil prise min gjenløser For hans underfulle makt,
Død og helved han beseiret, All ting var ham underlagt.

Jeg vil takke min gjenløser For den seier han meg gav,
Så min sjel kan triumfere Over synd og død og grav.

Ja, jeg priser deg, o Jesus, For din gang til Golgata.
Evig skal jeg med de frelste Synge glad halleluja..

">.


Å tilbe Herren

av Kurt Urhaug

Det er mange som kommer sammen for å prise Herren. Innholdet i programmet er å lovsynge og tilbe Herren. En synger seg varm og finner den gode rytmen i samlingene. Atmosfæren blir en måte å møte Gud på. Det er da en kan etterlyse innholdet i lovsangen.

Det er mange lovsanger som er mye sentrert om oss selv. Det er vi som skal tilbe, lovsynge, vi skal be, vitne, vi kommer, løfter hender, vi skal gi osv. Da går lovsangen på det vi skal gjøre, og ikke på det som Jesus har gjort.

Les hele artikkelen.


.

.

Salige visshet
Beste Fra Bedehusland – Salige Visshet


Salige visshet Jesus er min
Han er min hyrde kaller meg sin
Salige visshet allting er vel
Jesus har kjøpt meg legem og sjel.

Kor:
Han er min glede, han er min sang
Ham vil jeg prise livsdagen lang
Han skal jeg evig love hos Gud
Han er min brudgom jeg er Hans brud.

Allting jeg ga ham allting jeg vant
Evighetsdagen herlig opprant
Himlen er åpen engler fra Gud
Bringer til jorden kjærlighetsbud

Nå kan jeg hvile fullkommen glad
Veien er banet inn til Guds stad
Hjertet er renset, skylden betalt
Selv er jeg intet, Jesus mitt alt.
">. 
Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!